Search

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Μία σύγχρονη εταιρεία ερευνών πρέπει να προσεγγίζει σφαιρικά το πολιτικό κλίμα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
Εκτός από την προσφορά υπηρεσιών στον χώρο των πολιτικών ερευνών, η OpinionPoll επικεντρώνει την προσπάθειά της στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στην διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού που σαν αποτέλεσμα έχει την επίτευξη των στόχων του πελάτη.
Η σχέση με τον πελάτη μας εκτείνεται πέραν του απλού σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρουσίασης μίας έρευνας, αφού κατόπιν επιθυμίας του πελάτη η OpinionPoll γίνεται μέρος της ομάδας στρατηγικού σχεδιασμού.

Έργο της εταιρείας ειναι

Η ανάλυση και η ερμηνεία των βασικών αποτελεσμάτων της έρευνας.
Η μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε μέχρι την εκτέλεση της έρευνας και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της.
Ο αναπροσδιορισμός και η τροποποίηση των επιλογών εκείνων που αποδεικνύεται ότι δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Η υιοθέτηση μίας νέας προσέγγισης που κρίνεται ότι, με βάση την έρευνα, θα υποστηρίξει αποτελεσματικότερα την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του πελάτη.

ποσοτικές
Έρευνες

Τηλεφωνικές έρευνες
Έρευνες προσωπικών συνεντεύξεων (Face to Face)
Έρευνες μυστικών επισκεπτών (Mystery shopping)
Ταχυδρομικές Έρευνες
In shop Έρευνες
Hall Tests
Έρευνες μέσω Internet

Σχεδιασμός
Έρευνας

Η προσεκτική και σε βάθος κατανόηση του ερευνητικού αντικειμένου και κυρίως των στοιχείων εκείνων τα οποία ο πελάτης θέλει να εντοπίσει, δεν μπορεί παρά να είναι αντικείμενο μίας λεπτομερούς ανταλλαγής απόψεων με τον πελάτη, έτσι ώστε ο σχεδιασμός της έρευνας να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερος και να καλύπτει όλο το ερευνητέο φάσμα. Πρόχειρος ή ατελής σχεδιασμός της έρευνας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι ικανοποιητικό.

Δείγμα

Η σωστή τεχνική και μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος είναι ιδιαίτερα σημαντική στην OpinionPoll . Σε κάθε περίπτωση, η μέθοδος που ακολουθείται έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την πιστή εφαρμογή των κανόνων για την επιλογή του δείγματος, έτσι να ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων που θα συλλεγούν.

Συλλογή
Δεδομένων

Μόνο ένα καλά οργανωμένο και συνεχώς επιστατούμενο τμήμα συλλογής δεδομένων μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ερευνητές που εργάζονται για την OpinionPoll, εκτός από την καθιερωμένη ενημέρωση πριν την έναρξη της διαδικασίας συλλογής στοιχείων, για την κατανόηση των εννοιών και της σημασίας κάθε ερώτησης εκπαιδεύονται σε περιοδική βάση για τα σημεία που πρέπει πάντα να προσέχουν προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και στη συλλογή δεδομένων. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, οι ερευνητές έχουν πάντοτε την ευχέρεια να απευθύνονται στους επόπτες για κάθε πρόβλημα ή απορία που πιθανώς αντιμετωπίζουν ή έχουν σε κάποιο στάδιο της έρευνας. Το έργο των ερευνητών υπόκειται σε συνεχή έλεγχο και τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται ελέγχονται προσεκτικά και με κάθε λεπτομέρεια.

Ποιοτικές
Έρευνες

Ομαδικές συζητήσεις (Focus Groups)
Προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος (In depth personal interviews)

Κατάρτιση
Ερωτηματολογίου

Το Α και το Ω της έρευνας. Το εργαλείο το οποίο με απλό και κατανοητό τρόπο αντλεί γρήγορα και σωστά τα δεδομένα που χρειάζεται η εταιρεία. Πριν την διαδικασία της πιλοτικής έρευνας το ερωτηματολόγιο τίθεται υπόψη της επιστημονικής ομάδας μας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτει επαρκώς το ερευνητικό φάσμα. Η μέθοδος κατάρτισης των ερωτηματολογίων της OpinionPoll ποικίλει ανάλογα με το είδος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας..

Πιλοτική
Εφαρμογή

Στην OpinionPoll πιστεύουμε ότι το ερωτηματολόγιο όσο άρτια και αν είναι σχεδιασμένο, επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικότητα του μόνο μετά την χρήση του σε ένα δείγμα ικανού μεγέθους που θα δώσει την ευχέρεια στην επιστημονική ομάδα της εταιρείας να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις ή και αλλαγές.

Ανάλυση
Δεδομένων

Με την χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος ποσοτικής έρευνας της OpinionPoll προχωρεί στην ανάλυση των δεδομένων και στην εξαγωγή των ερευνητικών ευρημάτων. Τα ευρήματα κάθε έρευνας παρουσιάζονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατανοητή στον πελάτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ισμήνης 10, Δάφνη, Τ.Κ. 172 37

Τηλέφωνο

2107001010

Email

info@opinionpoll.gr