Search

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

1. Ποιόν αφορά το παρόν

Η παρούσα πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων αφορά την Εταιρεία OPINION POLL , που εδρεύει στην οδό Ισμήνης 10, 17237, Δάφνη Η ανωτέρω εταιρεία είναι μέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕΔΕΑ) και εφαρμόζει τους οικείους κώδικες δεοντολογίας. Η εταιρεία, ως μέλος του ΣΕΔΕΑ, εφαρμόζει επίσης τον Κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ).

2. Τι περιγράφει το παρόν

Το παρόν περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η προαναφερόμενη εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς και κοινωνικές έρευνες που διενεργεί για λογαριασμό πελατών της.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί:

Με την έννοια προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποίησιμο φυσικό πρόσωπο.

Τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, το φύλο, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, το τηλέφωνο, οι καταναλωτικές και άλλες συνήθειες ή οι απόψεις για ορισμένα ζητήματα που αφορούν σε ορισμένο πρόσωπο.

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πράξεις όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η χρήση και η διαβίβαση των δεδομένων.

3. Για ποιό σκοπο επεξεργάζεται η εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δεν επικοινωνούμε ποτέ μαζί σας για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή διαφημιστικούς σκοπούς.

3.1. Πως συλλέγονται τα δεδομένα

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την δική σας συναίνεση και συμμετοχή στις έρευνες αγοράς που διενεργούμε για λογαριασμό πελατών μας με διάφορες μεθοδολογίες όπως για παράδειγμα με προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις, (ποσοτικές έρευνες), μέσω συνεντεύξεων ή συζητήσεων ή με καταγραφή καταναλωτικών σας συνηθειών (ποιοτικές έρευνες).

ΠΩΣ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

ΤΥΧΑΙΑ

Μπορεί να σας πάρουμε τηλέφωνο μέσω συστήματος που παράγει αυτόματα κλήσεις (σύστημα τυχαίας δειγματοληψίας). Οι επιλογές είναι πάντα τυχαίες για το λόγο αυτό σας κάνουμε κάποιες αρχικές ερωτήσεις προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν είστε το κατάλληλο, για την έρευνα, πρόσωπο, δηλαδή εάν έχετε εκείνες τις καταναλωτικές συνήθειες ή τα χαρακτηριστικά που διερευνούμε με την έρευνα.

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ορισμένες έρευνες διενεργούνται με βάση ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ του εκάστοτε πελάτη μας. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρείας μας ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία.

3.2. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η εταιρεία μας συλλέγει, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της έρευνας που διενεργεί), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα :
–  Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τόπο κατοικίας, έτος γεννήσεως / ηλικία, οικογενειακή κατάσταση.
–  Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές συνήθειες.
–  Δεδομένα που αφορούν σε φιλοσοφικές πεποιθήσεις.
–  Η ανωτέρω απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική.

3.3. Πως τα επεξεργάζεται

ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε σχέση με το υπό έρευνα ζήτημα και τα οποία αφορούν στο σύνολο του πληθυσμού που αφορά η έρευνα.

3.4. Πόσο χρόνο τα τηρεί

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

Όταν τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ταυτοποιήσιμα, η εταιρεία διαχωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο ή διεύθυνση) από το ερωτηματολόγιο της έρευνας αμέσως μετά την συλλογή των δεδομένων και τα τηρεί στην μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας. Ειδικότερα η εταιρεία ως μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ – www.sedea.gr ) υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ – www.sedea.gr/greece/wp-content/uploads/2018/10/Κανονισμός-ΠΕΣΣ_Αναθεώρηση-03-10-2018.pdf ) σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να ελέγχει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δειγματοληπτικά, τουλάχιστον 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Οφείλει, επίσης, να θέτει τα στοιχεία της έρευνας στη διάθεση των Ελεγκτών ΠΕΣΣ προκειμένου να διενεργήσουν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στην εταιρεία με στόχο την πιστοποίησή της. Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και την καταστροφή των δεδομένων δεν είναι δυνατή η άσκηση των κάτωθι αναφερομένων δικαιωμάτων σας.

4. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για λόγους επεξεργασίας

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάρχουν περιπτώσεις που η εταιρεία διαβιβάζει τα δεδομένα για λόγους επεξεργασίας σε άλλους δέκτες. Τα πρόσωπα αυτά καλύπτονται από δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για την διασφάλιση της νόμιμης επεξεργασίας των δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, δηλαδή μετά την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, όλα τα δεδομένα είτε επιστρέφονται σε εμάς είτε καταστρέφονται από τον εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους κανόνες.

5. Μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η εταιρεία για την προστασία των δεδομένων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική ασφαλείας μας είναι ανάλογη με τους κινδύνους που συνεπάγεται το είδος της επεξεργασίας που κατά περίπτωση διενεργούμε αλλά και των πληροφοριών που συλλέγουμε.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι υπάλληλοι της εταιρείας και οι συνεργάτες της δεσμεύονται συμβατικά στην τήρηση των κανόνων εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των οποίων λαμβάνουν γνώση. Οι συνεργάτες μας που εμπλέκονται στην συλλογή δεδομένων ενημερώνονται ειδικά σε θέματα σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πριν αναλάβουν να εκτελέσουν οποιοδήποτε έργο.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις ποσοτικές έρευνες τα προσωπικά δεδομένα διαχωρίζονται αμέσως μετά τη συλλογή τους σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί και καταστρέφονται μόλις ολοκληρωθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι και σε κάθε περίπτωση εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της έρευνας.

6. Δικαιώματα υποκείμενων των δεδομένων

Για όσο χρόνο τηρούμε τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
–  Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.
–  Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την γνωστοποίησή της στην εταιρεία.
–  Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 30 ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

7. Δημιουργία προφίλ

Με την έννοια αυτή εννοούμε την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ανάλυση πτυχών της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως σε σχέση με τις προσωπικές προτιμήσεις του, την εργασία του, την συμπεριφορά του κα. Ορισμένες από τις ερευνητικές εργασίες που εκτελεί η Opinion Poll θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δημιουργία προφίλ. Ωστόσο οι εργασίες αυτές δεν παράγουν, κατά κανόνα, νομικά αποτελέσματα για το άτομο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ισμήνης 10, Δάφνη, Τ.Κ. 172 37

Τηλέφωνο

+30 210 3822406

Email

info@opinionpoll.gr