Search

Έρευνα αγοράς

Έρευνα αγοράς

Το απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας της επιχείρησής σας

Το απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας της επιχείρησής σας

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μεγάλων αλλαγών στον χώρο της αγοράς, σημαντικής τεχνολογικής προόδου και συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού. Σε ένα παρόμοιο περιβάλλον, η έρευνα της αγοράς είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο που βοηθά τις εταιρείες να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά, να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της και να αποκτήσουν την γνώση για μία επιτυχημένη πορεία.

Οφέλη

Η OpinionPoll στον τομέα αυτό προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, επιχειρώντας μέσω της έρευνας:


Μέτρηση
Δυναμικότητας

Η σημασία της πληροφόρησης για το δυναμικό της αγοράς στην οποία απευθύνεται μία επιχειρηματική μονάδα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη και συνιστά επιτακτική ανάγκη τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρότερες επιχειρηματικές μονάδες.
Ο ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός της αγοράς είναι απαραίτητος για να εξακριβωθεί αν η επιχειρηματική δραστηριότητα απευθύνεται στους σωστούς αποδέκτες και αν οι προοπτικές είναι θετικές, λαμβανομένων υπόψη των μεγεθών και των άλλων ειδικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης αγοράς.

Μερίδιο
Αγοράς

Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει επιχειρηματικές μονάδες να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στον προσδιορισμό και την ανάλυση του μεριδίου της αγοράς το οποίο καταλαμβάνουν. Βασικός λόγος της αδυναμίας αυτής είναι η έλλειψη σημαντικών πληροφοριών που αφορούν στο μέγεθος της αγοράς και στα ειδικά της χαρακτηριστικά.

Νέα
προϊόντα

Ειδικά η ανάπτυξη και η διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά δημιουργεί έναν δικαιολογημένα έντονο προβληματισμό σε όλες τις επιχειρήσεις. Με την ποσοτική ή ποιοτική έρευνα είναι δυνατόν να προσδιοριστούν σε μεγάλο βαθμό:
- Πόσο θετικά θα γίνει δεκτό από την αγορά ένα νέο προϊόν ή μία νέα υπηρεσία
- Ποια είναι τα αποτελεσματικότερα μέσα για την προώθησή τους
- Ποιο είναι το ενδεδειγμένο μήνυμα για να καταστεί ελκυστικό το νέο προϊόν

Ικανοποίηση
Πελατών

Με τα ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων προϊόντων αναλύεται η εικόνα της αγοράς που ενδιαφέρει, προσδιορίζονται οι ανάγκες των καταναλωτών και το ποσοστό στο οποίο αυτές καλύπτονται από τα υπάρχοντα προϊόντα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νέου προϊόντος σε σχέση με εκείνα που ήδη κυκλοφορούν. Το πρώτο βήμα πριν την ανάπτυξη και την διάθεση ενός νέου προϊόντος είναι η έρευνα αγοράς, αφού με την σωστή πληροφόρηση αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας Η προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες της πελατείας είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα.
Με τις έρευνες ικανοποίησης πελατών επιχειρείται να προσδιοριστούν οι βασικοί παράγοντες που όταν συνυπάρχουν έχουν σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση του πελάτη και ειδικότερα:
- Ανιχνεύεται και προσδιορίζεται ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών
- Γίνεται σύγκριση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών με εκείνα του ανταγωνισμού
- Ιεραρχούνται οι προτεραιότητες των πελατών σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των προσφερομένων υπηρεσιών
- Διερευνάται ο βαθμός εμπιστοσύνης του πελάτη στο προϊόν και την υπηρεσία
- Εντοπίζονται παράγοντες – κλειδιά ( key factors ) που προσλαμβάνονται αρνητικά από τον πελάτη σε σχέση πάντοτε με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
- Ανιχνεύονται οι επιθυμίες των πελατών για βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Εταιρική
Εικόνα

Η εταιρική εικόνα, τα στοιχεία τα οποία την διαμορφώνουν και η σύνδεσή της με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό είναι στοιχεία άκρως ενδιαφέροντα για τις σύγχρονες επιχειρηματικές μονάδες. Η ερευνητική μέθοδος που η OpinionPoll ακολουθεί στον τομέα αυτό επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να παρατηρήσουν και να κρίνουν την εικόνα της επιχείρησής τους και τις αντιδράσεις του καταναλωτή ή του χρήστη των υπηρεσιών της εταιρείας.
Η ανάλυση της αγοράς και η τμηματοποίησή της, έτσι ώστε να είναι ευχερέστερη η προσαρμογή της επιχείρησης με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου σχεδίου διείσδυσης είναι επίσης παράμετροι που σήμερα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχημένη πορεία μίας επιχείρησης.

Ανάλυση
Χαρακτηριστικών

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς, ο υφιστάμενος αλλά και ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός είναι μέρος της πληροφόρησης εκείνης η οποία θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε επιχειρηματική μονάδα προκειμένου η ακολουθούμενη στρατηγική να είναι η απαιτούμενη για κάθε περίσταση.
Η ανάλυση της αγοράς και η τμηματοποίησή της, έτσι ώστε να είναι ευχερέστερη η προσαρμογή της επιχείρησης με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου σχεδίου διείσδυσης είναι επίσης παράμετροι που σήμερα συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχημένη πορεία μίας επιχείρησης.

Πωλήσεις

Η ανάλυση των στοιχείων των πωλήσεων μίας επιχείρησης με χρήση της μεθόδου έρευνας αγοράς κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η έρευνα ανάλυσης πωλήσεων έχει σαν στόχο να αντληθεί πληροφόρηση για τα παρακάτω:
- Ποια είναι η σύνθεση της πελατειακής βάσης
- Που και από ποιον οι πωλήσεις πραγματοποιούνται
- Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις πωλήσεις
- Γιατί οι πελάτες προτιμούν το προϊόν ή την υπηρεσία
- Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά της πελατείας

Δημόσιες
Σχέσεις

Οι έρευνες δημοσίων σχέσεων γίνονται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την προβολή που επιθυμούν στον Τύπο, τα περιοδικά και τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης την κάλυψη που επιθυμούν.
Η σύνταξη ειδικών ερωτηματολογίων με χρήση μεικτής μεθοδολογίας οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία συμβάλλουν καταλυτικά στην ιδανική επιλογή για ένα θεαματικό αποτέλεσμα κάλυψης του φάσματος των δημοσίων σχέσεων.

Ικανοποίηση
Εργαζομένων

Η επένδυση σε στελέχη και υπαλληλικό προσωπικό είναι σημαντική αφού η συμβολή των εργαζομένων στην παραγωγικότητα και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών μίας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί και επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες οι σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου έχουν διαμορφωθεί με τρόπο που επιτρέπει στον εργαζόμενο να αναπτύξει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της.
Οι έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων αποκαλύπτουν:
- Τον βαθμό ικανοποίησης του εργαζόμενου
- Τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της σχέσης τους με την επιχείρηση
- Τις προτάσεις τους για βελτιώσεις ον εντοπισμό των θεμάτων που τους απασχολούν
- Την γνώμη τους για την διοίκηση της εταιρείας
- Την γνώμη τους για τις σχέσεις με τους συναδέλφους τους
- Άλλα σχετικά θέματα με την οργάνωση και την λειτουργία της εταιρείας

Διαφήμιση
Αποτελεσματικότητα

Σε μία εποχή που όλο και μεγαλύτερο μέρος από τον προϋπολογισμό μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων διατίθεται για την διαφήμιση, η γνώση για το αποτέλεσμα του σοβαρού αυτού κόστους είναι απόλυτα επιβεβλημένη. Σε αρκετές περιπτώσεις το αποτέλεσμα μίας μεγάλης διαφημιστικής εκστρατείας είναι πενιχρό σε σχέση με το κόστος χωρίς αυτό κατ’ ανάγκη να αναφέρεται στο κύρος ή τις ικανότητες της διαφημιστικής εταιρείας.
Η σύγχρονη πρακτική επιβάλλει την προσεκτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της διαφημιστικής εκστρατείας και μάλιστα σε στάδιο που να μπορούν γρήγορα και με μικρό κόστος να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές. Η έρευνα της αγοράς και ειδικά το “advertising evaluation” είναι η μόνη μέθοδος για να προσδιοριστεί τελικά η δομή, η έκταση και το είδος της διαφημιστικής εκστρατείας.
Η έρευνα αποτελεσματικότητας της διαφήμισης αποκαλύπτει:
- Τα διαφημιστικά μηνύματα που έγιναν περισσότερο αποδεκτά
- Εάν οι αποδέκτες της διαφήμισης αντιλήφθηκαν πλήρως το διαφημιστικό μήνυμα
- Την πλευρά της διαφήμισης που ενήργησε ενδεχομένως αρνητικά
- Τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί το διαφημιστικό μήνυμα
- Αν χρησιμοποιήθηκαν τα σωστά μέσα για την διαφήμιση
- Το μέσο που απέδωσε περισσότερο
- Τη συμβολή της διαφήμισης στην αύξηση των πωλήσεων
- Η συμβολή της διαφήμισης στην αναγνωρισιμότητα και στην ενίσχυση της μάρκας του προϊόντος, της αναγνωρισιμότητας και του κύρους της εταιρείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Ισμήνης 10, Δάφνη, Τ.Κ. 172 37

Τηλέφωνο

2107001010

Email

info@opinionpoll.gr